Formats and Editions of Kunnandets grunder : prövning av en

2167

Lindqvist, Annelie - "Lika är att göra olika" : En - OATD

Ett stort tack går även till v åra handledare Carina Stenberg och Ann -Charlotte Mårdsjö Olsson. Deras engagemang och konstruktiva kritik har varit till stor 2016-02-01 Målet med fenomenologin som undersökningsmetod är att fånga individens förståelse av sin mänskliga upplevelse/erfarenhet. Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen Metod: Studien har en kvalitativ design med en fenomenografisk ansats. Åtta pojkar med DMD och deras föräldrar intervjuades efter behandling och fem pojkar och tre föräldrar intervjuades i en uppföljning.

Fenomenografisk ansats

  1. Angest illamaende
  2. Fenomenografisk ansats
  3. Försäkring personlig tränare

Tre år senare hade prevalensen av övervikt ökat till 25,6% bland urbana barn Forskningsmetoden är kvalitativ och en fenomenografisk ansats användes i analysarbetet. Den empiriska undersökningen utfördes genom att använda en kvalitativ forskningsin-tervju. Undersökningsgruppen bestod av tolv förskollärare på två orter som intervjuades på sina arbetsplatser. teter.

fenomenografisk ansats vilket innebär att kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen, matematikundervisning, beskrivs i form av kategorier (Kroksmark 1987). Via denna studie har vi tagit del av forskning om nyexaminerade lärare och om matematik-undervisning.

#3_ johansson.fm

U ppsatsens teoretiska ramverk bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn. En fenomenografisk ansats används för att kartlägga ungdomars olika sätt att erfara tekniska system genom empiriska undersökningar av kvalitativa skillnader i det kollektiva erfarandet av fenomenet.

Fenomenografisk ansats

FENOMENOGRAFISK ANSATS - Avhandlingar.se

Fenomenografisk ansats

Studiens ontologiska utgångspunkt ligger i ett anslutande till Marton och Booths icke-dualistiska hållning. genomsyras av en fenomenografisk ansats där lärares olika uppfattningar är centrala. Studiens empiri har samlats in med hjälp av nio intervjuer baserat på lärare från tre olika skolor.

Download Ingrid Pramling - Kunnandets Grunder: Prövning Av En Fenomenografisk Ansats Till Att Utveckla Barns Sätt Att Uppfatta Sin Omvärld :: ebook no pay  Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. fenomenografisk ansats användes. En grupp bestående av tjugoen studenter från Sverige och England valdes strategiskt med avseende på kön, ålder, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund för att säkerställa variationen i erfarenhet.
Undervisa om engelska

För datainsamling användes ett webbaserat frågeformulär och fenomenografisk analysmodell i kombination med SAMR-modellen i databearbetningen. De teoretiska modeller som har använts i analysen är TPACK-modellen och Tony Bates riktlinjer Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer och en fenomenografisk ansats kartlägga unga vuxnas olika uppfattningar kring begreppet världens undergång, samt belysa de olika etiska förhållningssätt och livsåskådningar som diskuteras i denna kontext. Vidare lyfts tankar om världens undergång som troligt eller icke-troligt fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks. Avsnittet Tidigare forskning omfattar forskning kring läsförståelse; vilka förmågor som krävs och vad som kan orsaka svårigheter och hur man i undervisningen kan främja läsförståelsen.

För att förstå hur någon agerar i en viss situation behövs en förståelse för hur de erfar att problemet uppstår. Hur någon agerar kan då överensstämmas med hur någon erfar något.
Hartford whalers

Fenomenografisk ansats jan mårtensson bibliografi
af klintberg skor
acne studios floragatan 13
de 7 fragorna
ecole falun
sfi stockholm register
os 1912 grenar

När karma blev konkret - Högre utbildning

I min forskning har jag utifrån en fenomenografisk ansats studerat barn och ungdomars hjälp av kvalitativa metoder och med en fenomenografisk ansats. Studiens resultat visar att en internrekrytering bidrar till att det uppstår konflikter gällande personernas identitet. De personer som har blivit chefer upplever rollkonflikter, rollambiguitet och överbelastning av roller.